Ein Videobericht über den Besuch des Ratsvorsitzenden der EKD, Bischof Heinrich Bedford-Strohm in Armenien.

Տեսանիւթ Գերմանիոյ Բողոքական Եկեղեցիներու Խորհուրդի Նախագահ Հայնրիխ Պետֆորտ֊Շթրոհմ եպիսկոպոսի Հայաստան այցելության մասին։